Regulamin sklepu

1.Sklep internetowy  www.meble-paczka.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi Firma: 

ROSED Edyta Rostkowska
ul. Główna 72
42-280 Częstochowa 

tel. 509876623, 533305655 

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowa, Regon 260429954,

NIP 563-186-11-68.

2.Administratorem danych osobowych jest firma ROSED Edyta Rostkowska z siedzibą w Częstochowie, adres ul. Główna 72, 42-280 Częstochowa.

3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług, będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.meble-paczka.pl, e-maila, telefonu lub zewnętrznych serwisów sprzedażowych. 

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem, a Firmą ROSED Edyta Rostkowska.

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z etapów:

    I – wybranie produktów, 

    II – złożenie zamówienia, 

    III – potwierdzenie zamówienia,

    IV – odbiór zamówionych produktów i zapłata za nie 

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego wpłynięcie zamówienia do sklepu internetowego. Najpóźniej następnego dnia roboczego pracownik Działu Obsługi kontaktuje się z Klientem celem ustalenia istotnych elementów zamówienia oraz uzgodnienia wstępnego terminu realizacji.

6. Umowę uważa się za zawartą po przesłaniu przez sklep za pomocą poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (list, sms, fax) pisma zawierającego istotne elementy zamówienia i potwierdzeniu przez Klienta woli realizacji zamówienia zgodnie z danymi przesłanymi w ten sam sposób. W razie dalszej wymiany korespondencji umowę uważa się za zawartą po ostatecznym uzgodnieniu wszystkich istotnych elementów zamówienia i potwierdzeniu tego przez obie strony w formie wyżej opisanej.

7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.meble-paczka.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. 

8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.meble-paczka.pl  podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9. Szczególny przypadek stanowi sprzedaż produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Klienta – sklep internetowy zastrzega sobie w tym przypadku możliwość indywidualnego ustalenia terminu i kosztu zrealizowania zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie realizacji na indywidualne zamówienie – nie będzie w tym przypadku możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny – zgodnie z art. 27 oraz art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 

10. Klient uiszcza zapłatę za zamówione produkty gotówką w momencie odbioru lub przelewem bankowym na podane poniżej konto: 

ING Bank SA 56 1050 1142 1000 0092 0599 4495

ROSED Edyta Rostkowska

ul. Główna 72

42-280 Częstochowa

 

11. Sklep zastrzega sobie możliwość pobrania zaliczki na poczet realizacji zamówienia, w wysokości indywidualnie określonej. W takim wypadku wpłata zaliczki jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Sklep. W razie nieuiszczenia zaliczki w uzgodnionym terminie umowa ulega rozwiązaniu.

12. Promocji (w tym dotyczących obniżonej ceny sprzedaży oraz obniżonych kosztów dostawy) nie można łączyć.

13. Sklep nie świadczy usług wnoszenia ani montażu mebli. Ewentualne uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub montażu po stronie Klienta nie mogą być podstawą do roszczeń względem Sklepu. 

Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.

2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym sklepu internetowego lub pocztą kurierską albo mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w wybranym przez niego i zaakceptowanym przez Obsługę Sklepu punkcie.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta.

2. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów fizycznych lub prawnych towaru (rękojmia), zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie składania i realizacji reklamacji pod adresem e-mail: e.rostkowska1@onet.pl lub ul. Główna 72,42-280 Częstochowa.

3. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Równowartość dokonanych płatności (wraz z kosztem dostarczenia rzeczy do Klienta) – zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep zwróconego towaru – przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

5. Jeśli była pobrana zaliczka na wyprodukowanie według specyfikacji konsumenta lub na służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym zamówieniu a konsument nie wywiązuje się z umowy, zaliczka wówczas nie zostaje zwracana konsumentowi.

Pozostałe informacje

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Firmę ROSED Edyta Rostkowska wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu “Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikających z umowy jest sąd polski procedujący według przepisów polskiej procedury cywilnej, niezależnie od prawa właściwego dla osoby zamawiającego i miejsca realizacji umowy. Postanowienia te nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów o jurysdykcji wynikających z rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, ze szczególnym uwzględnieniem USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta